10-15 triệu VNĐ 24/04/2020
8-15 triệu VNĐ 24/04/2020
12-15 triệu VNĐ 24/04/2020
7-9 triệu VNĐ 24/04/2020
7-9 triệu VNĐ 24/04/2020
12-15 triệu VNĐ 24/04/2020
7-10 triệu VNĐ 30/04/2020
Thỏa Thuận 23/04/2020
Thỏa Thuận 26/04/2020
Thỏa Thuận 26/04/2020
Thỏa Thuận 26/04/2020
Thỏa Thuận 26/04/2020
Thỏa Thuận 09/05/2020
Thỏa Thuận 09/05/2020
Thỏa Thuận 09/05/2020
Thỏa Thuận 09/05/2020
Thỏa Thuận 15/05/2020
7-10 triệu VNĐ 30/04/2020
7-10 triệu VNĐ 30/04/2020
10-12 triệu VNĐ 30/04/2020
10-12 triệu VNĐ 30/04/2020
5-7 triệu VNĐ 30/04/2020
3-5 triệu VNĐ 08/04/2020
12-15 triệu VNĐ 06/04/2020
Thỏa Thuận 03/04/2020
Thỏa Thuận 03/04/2020
Thỏa Thuận 03/04/2020
Cong ty TNHH MTV JR FRANCE
Thỏa Thuận 30/04/2020
Cong ty TNHH MTV JR FRANCE
Thỏa Thuận 30/04/2020
Cong ty TNHH MTV JR FRANCE
Thỏa Thuận 30/04/2020
Cong ty TNHH MTV JR FRANCE
Thỏa Thuận 30/04/2020
Thỏa Thuận 05/04/2020
Thỏa Thuận 11/04/2020
5-7 triệu VNĐ 11/04/2020
7-10 triệu VNĐ 11/04/2020
10-12 triệu VNĐ 11/04/2020
thỏa thuận 11/04/2020
7-10 triệu 11/04/2020
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ May Mặc Trường Tùng Xưởng- Sản Xuất Như Ý
Thỏa Thuận 30/05/2020
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ May Mặc Trường Tùng Xưởng- Sản Xuất Như Ý
Thỏa Thuận 30/05/2020
7-10 triệu VNĐ 04/04/2020
5-7 triệu VNĐ 04/04/2020
Thỏa Thuận 09/04/2020
Thỏa Thuận 09/04/2020
Thỏa Thuận 08/04/2020
Elegant Team Manufacturer Ltd
7-8 triệu VNĐ 13/04/2020

Gallery